Artykuły z kategorii cel życia

Skąd pochodzimy?

ruki_pered_licom_100_wp.jpgPytanie: Pan powiedział, że 200 000 lat temu pojawił się człowiek prymitywny i że on nie rozwinął się od małpy. Ponownie wracam do pytania: jak zostaliśmy stworzeni?

Odpowiedź: Fizycznie rozwinęliśmy się od małpy, zwierzęcia. Ale jako „człowiek” – następny poziom natury – jesteśmy wynikiem rozwoju w nas zupełnie nowego reszimo (informacyjnego genu)  dotyczącego poziomu „człowieka”. Następnie wewnątrz tego reszimo pojawił się punkt – zarodek duchowego poziomu, który powoduje powstanie w człowieku dążenia do Stwórcy.

Pytanie o stworzeniu Adama: Pan mówi, że człowiek rozwinął się jako zwierzę z małpy i że „wszystko powstało z ziemi” – z nieożywionego poziomu pragnienia otrzymywania światła.

Nie za bardzo rozumiem tego, zwłaszcza o człowieku… Czy kabała zgadza się z teorią Darwina?

Odpowiedź: Tylko w tym, że organizmy rozwijają się stopniowo.

Jednak rozwój przebiega pod wpływem rozwoju reszymo, a nie przez nierozumną, ślepą przyrodę. Reszimot schodzą z góry na dół po stopniach schodów według schematu czterech stopni prostego światła HaVaYaH. W ten sam sposób budują się światy i stopnie z parcuf i sfira – wszystko według jednego wzoru HaVaYaH. Podobnie jak w 4 etapach prostego światła budują się wszystkie stopnie po kolei, jeden po drugim, i nazywają się one jako nieożywiony, roślinny, zwierzęcy i ludzki poziom, tak i we wszystkich światach łącznie z naszym odbywa się to według jednego prawa – jak powiedziano: „Ja HaVaYaH nie zmieniam”. Dlatego wszystko zmienia się jakby kolejno, jeden z drugiego, zgodnie z rozwojem przyczynowo-skutkowym. Jednak przyczyną tych zmian jest fakt, że w materiale-pragnieniu przejawiają się coraz to nowe, mocniejsze egoistyczne reszymot (informacyjne dane).

Pytanie: Jak od małpy powstał człowiek?

Odpowiedź: Nigdy od małpy nie powstanie człowiek. Po prostu po tym, jak zakończył się proces rozwoju małpy, wystąpiły nowe reszimot i wtedy rozwinął się człowiek. Gdzie znajdują się te reszimot? – W świecie nieskończoności.

Baal ha-Sulam objaśnia, że na granicy między nieożywionym a roślinnym poziomem istnieje pośredni gatunek – korale. Z poziomu roślinnego rozwinęło się pół zwierzę, pół roślina zwane „avnei asade”, co jest opisane w Talmudzie. Po tym rozwija się natura zwierzęca. Rozwój poziomu zwierzęcego dobiega końca do powstania małpy, która jest pośrednim ogniwem prowadzącym do następnego poziomu – ludzkiego.

Jednak to nie oznacza, że ze zwierzęcia rozwinął się człowiek. Pośredni gatunek przedstawiał sobą odrębną formę ze swoimi ścisłymi parametrami i właściwościami istnienia. On nigdy nie był jakimś zwierzęciem niższym od małpy, które w przyszłości przerosłoby ją i rozwinęłoby się w człowieka. Nie, on po prostu zajmuje ściśle pośrednią pozycję pomiędzy nimi.